KLAUZULA

Administratorem Państwa danych jest Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Długa 13/15, 00-238 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować się poprzez adres email: ordynariat_polowy@cartias.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Caritas OPWP korespondencji. Mają Państwo prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia przesłanej korespondencji.