POMOC

.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE W POLSCE I NA ŚWIECIE – POMOC CHARYTATYWNA

Pomagamy poszkodowanym w klęskach żywiołowych dostarczając artykuły pierwszej potrzeby do miejsc, gdzie wystąpiły kataklizmy: powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, trąby powietrzne, cyklony m. in. w Polsce, Japonii, Haiti, Bośni, Filipinach, Iraku, Albanii, na Ukrainie.
Działania Caritas Wojskowej w obszarze pomocy ludziom poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych polegają na zbiórkach pieniężnych w diecezji wojskowej. Jest to odpowiedź na komunikat Biskupa Polowego, który kieruje swoje słowo do Księży Dziekanów. W piśmie takim podaje się cel zbiórki, datę ogłoszenia w kościołach garnizonowych, że taka akcja się odbędzie, oraz termin, w jakim zostanie przeprowadzona, aby wierni przybyli do Kościoła byli przygotowani finansowo. Zebrane pieniądze przekazuje się do Caritas Wojskowej. Jeśli zbiórka ma zasięg ogólnopolski, to pieniądze są przekazywane dalej, do Caritas Polska lub bezpośrednio
do diecezji, na której terenie przebywają poszkodowani ludzie.
Podobna procedura obowiązuje, gdy pomoc jest przekazywana osobom poszkodowanym w wyniku wypadków losowych. Wtedy Caritas przekazuje pomoc bezpośrednio poszkodowanym. I tak np. po zawaleniu się hali w Katowicach zebrane pieniądze zostały przekazane do Caritas Diecezji Katowickiej.

Inną formę działalności Caritas Wojskowej w ramach pomocy poszkodowanym stanowią zbiórki i przekazywanie darów. Najczęściej są to niezbędne produkty: żywność, odzież, środki czystości, leki. Caritas Wojskowa organizuje transporty tych darów we własnym zakresie, np. w 1997 r. w okolice Wrocławia wysłano kilkadziesiąt transportów z pomocą dla powodzian.
Caritas współpracuje także z odpowiednimi służbami w wojsku, wraz z nimi organizując pomoc przy konkretnych pracach, takich jak np. umacnianie wałów przeciwpowodziowych czy odbudowa dróg. Podczas przesyłania pomocy za granicę najczęściej to Caritas Wojskowa organizuje transport i przekazanie darów na miejscu.
W ramach działalności Caritas jest również udzielana pomoc indywidualna – doraźna, w formie darów, szczególnie żywnościowych, oraz w formie zapomogi finansowej, zwłaszcza na opiekę medyczną. W przypadku dofinansowywania zbiegów medycznych
pieniądze często pochodzą ze specjalnego funduszu Caritas Polska.